logo gora
logo dol

Statystyki

wezwanie

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Rachuby Płac należy w szczególności:

  • naliczanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz prowadzenie obsługi płacowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie dokumentów płacowych;
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
  • naliczanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez Straż Miejską z osobami fizycznymi;
  • sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • miesięczne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych informacji o osiągniętym dochodzie i potrąconym podatku;
  • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS;
  • obsługa pracowniczych ubezpieczeń grupowych;
  • sporządzanie dokumentacji płacowej dla celów emerytalno-rentowych;
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji dla potrzeb Straży Miejskiej w zakresie realizowanych zadań;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej oraz innymi podmiotami w sprawach pracowniczych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka